تماس با ما

 آدرس :

اصفهان –شهرک صنعتی مبارکه – خیابان هفتم –فاز 4 –فرعی 5 اصلی شماره 2

کد پستی :8486136151

تلفن:03152373673 -  03152373674 - 03152373107- 03152373117 

فاکس :03152373371
               Web site :  www.layebafan.com    www.geotextil.ir

Email:  info[at]layebafan.com      info[at]geotextil.ir