فیلتر در سدهای خاکی

 

فیلتر یکی از اجزاء مهم سازه های خاکی است که در ارتباط با جریان آب می باشند هنگامی که جریان نشت از  یک خاک با دانه های نسبتاً ریز به مصالح درشت تر  به زهکش وارد می شود ،ممکن است مصالح ریز دانه از جای خود حرکت کرده ،اولاً باعث بروز ناپایداری در کل سازه گردیده و خطر آفرین باشند و ثانیاً فضاهای خالی سیستم زهکش را پر کرده و در برابر حرکت آب ایجاد موانع کنند و در نتیجه باعث افزایش فشار هیدرواستاتیکی در سازه شوند.

اجراء و نصب این گونه فیلتر ها سریع بوده و معمولا نسبت به فیلتر های مصنوعی وابسته به خصوصیات زیر می باشد:

- دانه بندی مصالح که با اندازه الک نشان داده می شود.

- ضریب یکنواختی خاک U=D60/D10

-تراکم یا سست بودن چسبندگی یا غیر چسبنده بودن خاک

- نفوذ پذیری خاک در جهت جریان (Kb)

نوع ژئوتکستایل و میزان نفوذ پذیری آن