مقاوم سازی زمین در برابر زلزله

 

زهکشی های قائم ،ستون یا ترانشه ای از مصالح نفوذپذیر است که برای تخلیه اضافه فشار آب منفذی خاک های ماسه ای و رسی سست اشباع احداث می گردد تا احتمال روانگرایی و خسارت وارده در اثر زلزله کاهش یابد . مدل پیشنهادی زهکش های نیمه پیش ساخته ژئوتکستایلی می باشد که پس از حفاری خاک توسط  ماشین های حفاری لایه های ژئوتکستایل درون برش قرار گرفته و به وسیله خا ک های دانه ای پر می گردد.از مزیت این روش می توان به هزینه پائین،نصب سریع ،بهبود خواص مکانیکی خاک در کوبش و کاهش روانگرایی،پیوستگی مطمئن زهکش ،نفوذپذیری زیاد ،دست خوردگی ناچیز خاک و زهکشی مناسب اشاره نمود.

در شیبهای متشکل از سنگ های نرم و ناپایدار مخلوط با مصالح خاکی نرم تر می توان از ژئومت های چند لایه به دلیل مقاومت بالا و ساختار شبکه ای متراکمشان استفاده کرد.
در طراحی فیلتر های ژئوتکستایلی سه مرحله اساسی وجود دارد.
- اگر اندازه حفرات ژئوتکستایل کوچکتر از اندازه ذرات خاک باشد . خاک اساس بوسیله فیلتر نگهداری می شود و بدین وسیله از فرسایش داخلی جلوگیری می شود.
- اگر اندازه حفره ژئوتکستایل به اندازه کافی بزرگ باشد که برابر عبور ذرات خیلی ریز خاک مانعی وجود نداشته باشد. در این صورت ژئوتکستایل مانع تجمع فشار هیدرواستاتیک خواهد شد.
حفرات ژئوتکستایل باید به آن مقدار باشد که همواره بتواند جریان آب را از خود عبور دهد .